Ming Jiajing blue and white plate with phoenix motif.  Base has a Da Ming Jiajing Nianzhao mark

กก