Ming Jiajing blue and white big bowl with cranes/deers motif.  Da Ming Jiajing Nianzhi mark on outer base

กก