Ming Jiajing/Wanli blue and white dish with human subject